Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

"Реконструкция, подмяна на водопровод и асфалтиране на улици "Иван Вазов" и "Алеко Константинов" в гр. Харманли.

27.02.2015 16:18

"Реконструкция, подмяна на водопровод и асфалтиране на улици "Иван Вазов" и "Алеко Константинов" в гр. Харманли.

Строителен надзор по време на ремонт на читалищни сгради с.Лешниково и с.Иваново ID-31-3_2014

27.11.2014 14:20

Упражняване на строителен надзор по време на ремонта на читалищни сгради в с.Лешниково и с.Иваново, Община Харманли, във връзка с изпълнение на договор №45/3/3221036 от 04.08.2014 г.за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 от ПРСР 2007-2013 г.

СМР Читалища ID-29-1-2_2014

24.11.2014 13:29

Ремонт на читалищни сгради в с. Лешниково и с. Иваново, Община Харманли във връзка с изпълнение на договор № 45/3/3221036 от 04.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 от ПРСР 2007– 2013 г.

Обществена поръчка "Обучение на служителите" по ОП ОПАК ID-28-3_2014

21.11.2014 13:59

Организация и провеждане на външни специализирани обучения по ключови компетентности във връзка с изпълнение на проект "Обучение на служителите в Община Харманли за постигане на по-ефективна администрация", финансиран по ОПАК

Закупуване на автомобили ID 27-2_2014

20.11.2014 15:12

Закупуване на един брой употребяван сметосъбиращ автомобил за транспортиране на отпадъци до Регионално депо Харманли и един брой употребяван автомобил-самосвал

СМР Исторически музей ID 26-1-2_2014

31.10.2014 16:21

Строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Ремонт на Исторически музей Харманли", финансирана ПО МЯРКА 4.1 „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЗА ПЕРИОДА 2007- 2013 ГОДИНА (ПРСР), ПОДКРЕПЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, (ЕЗФРСР)