Избор на изпълнител за изготвяне оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект „Рехабилитация и реконструкция на улици на територията на град Харманли“ по две обособени позиции

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект: "Рехабилитация и реконструкция на улици на територията на град Харманли", Община Харманли, Област Хасково“ по две обособени позиции

Уникален номер в АОП: 00056-2020-0014

Обявление

15.06.2020 14:53