Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

Доставка на канцеларски материали-ID-2_07.2015

07.01.2015 15:48

Доставка на канцеларски материали и консумативи нуждите на Община Харманли и второстепенни разпоредители с бюджет

Консултантска услуга ID-30-3_2014

24.11.2014 16:45

Консултации по проект на Община Харманли във връзка с изпълнение на договор № 45/3/3221036 от 04.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 от ПРСР 2007 – 2013 г.