Строителство на компостираща инсталация на Регионално депо за неопасни отпадъци - Харманли

Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци-Харманли

Уникален номер в АОП:00056-2018-0014

Съобщение за спиране на процедурата

31.07.2018 13:02

Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци-Харманли