Документация за възлагане

Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Ремонт на сградата на НЧ "Дружба - 1870" гр. Харманли

Заглавие Дата Файл
Техническо обследване 2020-06-16 17:05:25 Изтеглете файл
Техническа спесификация 2020-06-16 17:05:04 Изтеглете файл
Скица за проектиране 2020-06-16 17:04:46 Изтеглете файл
Обследване за енергийна ефективност 2020-06-16 17:04:24 Изтеглете файл
Образци на документи 2020-06-16 17:04:05 Изтеглете файл
Методика за оценка 2020-06-16 17:03:49 Изтеглете файл
Документация за възлагане 2020-06-16 17:03:27 Изтеглете файл
Проект на договор 2020-06-16 17:03:08 Изтеглете файл
Акт АОС 2020-06-16 17:02:45 Изтеглете файл
ЕЕДОП 2020-06-16 17:01:34 Изтеглете файл