Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г.

Доставка чрез закупуване на употребявана специализирана техника за нуждите на Община Харманли.

17.11.2017 15:22

Доставка чрез закупуване на употребявана специализирана техника за нуждите на Община Харманли.

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства "Надежда"

02.11.2017 11:35

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за обект: "Преустройство на сгради №77181.19.124.1 и № 777181.19.124.5 от детско заведение в УПИ I, кв. 103 по ПУП -ЗРП на град Харманли, ПИ № 77181.19.124 по КК на гр. Харманли в "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства " по проект "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства "Надежда" гр. Харманли по ОПРР 2014-2020 г.

„ Доставка на гориво за отопление за нуждите на Възложителя “

18.08.2017 11:49

„ Доставка на гориво за отопление за нуждите на Възложителя “

Ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр.Хармнали по улици: ул."Хр.Ботев", ул."Ал.Стамболийски", ул."Я.Сакъзов" и бул."Лозенград"

10.08.2017 10:29

Ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр.Хармнали по улици: ул."Христо Ботев", ул."Александър Стамболийски", ул."Янко Сакъзов" и бул."Лозенград"

Консултантски услуги за разработване и окомплектоване на проектно предложение за компостираща инсталация

08.08.2017 12:28

„ Предоставяне на консултантски услуги при разработването и окомплектоването на проектно предложение за кандидатстване на Община Харманли, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци по приоритетна ос 2 „отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

„Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и модернизация на Спортeн комплекс „Хеброс” в гр. Харманли”

01.08.2017 15:00

„Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и модернизация на Спортeн комплекс „Хеброс” в гр. Харманли”

Топъл обяд 2016-2019

05.07.2017 11:40

„Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Харманли по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Харманли” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014-2020, операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд“ -2016-2019 по обособени позиции.

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж по обособени позиции

19.06.2017 09:03

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж по обособени позиции: 1. Обособена позиция I: Хляб, хлебни и тестени изделия, брашно, захар, захарни изделия и други; 2. Обособена позиция II: Мляко, млечни продукти, месо, месни продукти и други; 3. Обосособена позиция III: Олио, оцет, варива, подправки, плодове и зеленчуци-пресни, консервирани и други;