Документация за възлагане

„Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците - ул. „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Климент Охридски", бул. „Освободител", ул. „Сакар планина", ул. „Балкан", ул. „Петко Каравелов" и ул."Христо Смирненски"

Заглавие Дата Файл
Техническа спецификация 2020-04-08 17:02:55 Изтеглете файл
Образци 2020-04-08 17:02:37 Изтеглете файл
Документация 2020-04-08 17:02:19 Изтеглете файл
ЕЕДОП 2020-04-08 17:01:33 Изтеглете файл