Процедури по PRAG

Local open tender for works under PRAG with title: "Restoration and conservation of the Arch Bridge in Harmanli under project CB005.2.21.123”, ref. No CB005.2.21.123 – LP – Works 1

20.10.2020 08:55

Местна открита процедура по PRAG с наименование: „Реставрация и консервация на Гърбавия мост в Харманли по проект CB005.2.21.123“, реф. № CB005.2.21.123 - ВП - СМР 1 Local open tender for works under PRAG with title: "Restoration and conservation of the Arch Bridge in Harmanli under project CB005.2.21.123”, ref. No CB005.2.21.123 – LP – Works 1