Май 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Във връзка с провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет: „Текущ ремонт сграда на училище в с. Шишманово”, открита с Решение №283 от 08.04.2015г. с настоящото уведомяваме всички участници, че на 04.06.2015г. от 10:00ч. в Конферентна зала, ет.4 в сградата на Община Харманли щв се проведе второто по ред открито заседание по отваряне на ценовите оферти на участниците.

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на общинска администрация Харманли.

 

 

Резултатите на участниците по показател №1, от критерия „ икономически най-изгодна оферта” – „СТРАТЕГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, както следва:

 

ЕТ „ДЕГА- Добри Иванов“- Харманли – 60т.

„РЕАЛИТИ ТЕРМ“ ЕООД- София – 60т.

 

 

 

Председател на комисията:……(П)…………

Василка Лозева

съгласно Заповед №401/20.05.2015г.