Октомври 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Съобщение за прекратяване

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

Във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за изпълнение на дейности и изготвяне на документация по обособени позиции както следва:

 

Обособена позиция 1: Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

 

Обособена позиция 2: Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

 

Обособена позиция 3: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за съответно предписаните конкретни мерки за енергийна ефективност, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

 

Уведомявам всички заинтересовани лица, че обществена поръчка с уникален номер: 00056 – 2015 – 0008, публикувана в Регистъра на обществените поръчки е прекратена на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП с Решение №668710, публикувано в РОП.

 

 

С уважение:………(П)………..

Михаил Лисков – Кмет на Община Харманли