Договори сключени по реда на чл.14 ал.5 от ЗОП

Договор за авторски надзор на обект "Реконструкция на улица в с.Българин"

20.11.2014 14:33

Договор за авторски надзор на обект "Реконструкция на улица в с.Българин"

Договор за доставка на 3 бр.специализирани очила за нощно виждане

20.11.2014 14:28

Договор за доставка на 3 бр.специализирани очила за нощно виждане във връзка с управлението на изградената Система за пожароизвестяване на територията на Община Харманли.

Договор за консултанска услуга

20.11.2014 14:22

Договор за консултантски услуги за управление и отчитане на дейности по проект "Ремонт на Исторически музей Харманли"

Договор за извършване на контрол

20.11.2014 11:54

Договор за извършване на контрол на обект: "Ремонт на детски лагер" местонахождение УПИ I, кв.50 по ПУП на гр.Добринище

Договор за уеб базира програмен продукт за публикуване на "Обществени поръчки"

20.11.2014 11:51

Договор за уеб базира програмен продукт за публикуване на "Обществени поръчки"

Договор за строителен надзор

20.11.2014 11:48

Договор за строителен надзор на строеж : " Футболно игрище" в УПИ, кв.90 по ПУП на гр.Харманли.

Договор за авторски надзор

20.11.2014 11:45

Договор за авторски надзор при изпълнение на СМР по обекти

Договор за извънгаранционно обслужване на софтуерен продукт "АКСТЪР 2012"

20.11.2014 11:39

Договор за извънгаранционно обслужване на софтуерен продукт "АКСТЪР 2012"